Selected quad for the lemma: lord_n

Word A Word B Word C Word D Occurrence Frequency Band MI MI Band Prominent
lord_n earl_n sir_n viscount_n 46,259 5 12.4485 5 true
View all documents for the selected quad

Text snippets containing the quad

ID Title Author Corrected Date of Publication (TCP Date of Publication) STC Words Pages
A78334 A catalogue of the names of this present Parliament, interrupted April 19. 1653. Whereof those that do not yet sit, are marked thus, *. England and Wales. Parliament. 1659 (1659) Wing C1403; Thomason 669.f.21[43]; ESTC R211193 713 1

There is 1 snippet containing the selected quad. | View original text

a_o catalogue_n of_o the_o name_n of_o this_o present_a parliament_n interrupt_v april_n 19_o 1653._o whereof_o those_o that_o do_v not_o yet_o sit_v be_v mark_v thus_o william_n lenthall_n speaker_n earl_n of_o salisbury_n philip_n earl_n of_o pembroke_n philip_n lord_n viscount_n lisle_n william_n lord_n monson_n oliver_n st._n john_n lord_n chief_a justice_n john_n wild_n lord_n chief_a baron_n lord_n commiss_n john_n lisle_n lord_n commiss._n bulstrode_n whitlock_n lieutenant_n general_n fleetwood_n lieutenant_n general_n ludlow_n major_n general_n skippon_n sir_n arthur_n haslerig_n sir_n henry_n vane_n sir_n thomas_n wroth_a sir_n thomas_n walsingham_n sir_n henry_n mildmay_n sir_n michael_n livesey_n sir_n robert_n goodwin_n sir_n john_n trevor_n sir_n william_n brereton_n sir_n thomas_n widdrington_n sir_n richard_n lucy_n sir_n francis_n russel_n sir_n john_n lenthall_n sir_n william_n strickland_n sir_n john_n bourchier_n sir_n gilbert_n pickering_n sir_n peter_n wentworth_n sir_n james_n harington_n edm._n prideaux_n atturn_n gen._n roger_n hill_n sergeant_n at_o law_n erasmus_n earl_n sergeant_n at_o law_n esquire_n john_n jones_n james_n challoner_n john_n moil_n tho._n crompton_n christopher_n martin_n henry_n smith_n miles_n corbet_n mich._n oldsworth_n carew_n raleigh_n edw._n howard_n john_n gurdon_n john_n fielder_n thomas_n atkin_n john_n hutchinson_n edmund_n dunch_n tho._n pury_n sen_fw-mi tho_n challoner_n william_n leman_n edmund_n harvey_n henry_n martin_n benjamin_n weston_n will_n heveningham_n john_n barker_n george_n thompson_n luke_n robinson_n gilbert_n millington_n augustine_n garland_n henry_n nevil_n robert_n andrew_n thomas_n lister_n peter_n brook_n john_n trenchard_n daniel_n blagrave_n nath_n rich_a nicholas_n gould_n algernon_n sidney_n john_n lowry_n william_n say_n edward_n nevil_n john_n wastel_n henry_n darley_n francis_n lassels_n william_n purefoy_n nich._n letchmere_n john_n dormer_n william_n cawley_n john_n nut_n rich._n ingoldsby_n cornelius_n holland_n edmund_n wilde_n john_n corbet_n james_n ash_n john_n goodwin_n simon_n meyne_n tho._n scot_n george_n fleetwood_n tho._n pury_n jun._n esquire_n william_n eyre_n tho._n boone_n edmund_n west_n robert_n reynolds_n william_n white_n rich._n darley_n john_n carew_n augustine_n skinner_n john_n dove_n thomas_n birch_n nich._n love_n philip_n smith_n valentine_n wauton_n alex._n popham_n robert_n cecil_n isaac_n pennington_n john_n fag_n william_n hay_n nath._n hallowes_n thomas_n wayte_n henry_n arthington_n walter_n strickland_n john_n pyne_n tho._n mackworth_n gervas_n pigot_n francis_n thorp_n robert_n bennet_n robert_n nicholas_n rich_n norton_n john_n stevens_n peter_n temple_n james_n temple_n john_n weaver_n richard_n salwey_n herbert_n morley_n james_n nelthorp_n robert_n brewster_n john_n dixwell_n tho._n harrison_n john_n down_n john_n anlaby_n tho._n wogan_n brampton_n gurdon_n robert_n wallop_n william_n sydenham_n john_n bingham_n philip_n jones_n john_n palmer_n william_n ellis_n london_n print_v by_o d._n maxwell_n 1659._o