Selected quad for the lemma: lord_n

Word A Word B Word C Word D Occurrence Frequency Band MI MI Band Prominent
lord_n earl_n robert_n viscount_n 16,276 5 11.7158 5 false
View all documents for the selected quad

Text snippets containing the quad

ID Title Author Corrected Date of Publication (TCP Date of Publication) STC Words Pages
A88343 A list of the names of all the members of this present Parliament, with the respective counties and places for which they serve. VVith the names of the members of the severall committees, and the places where they sit, for regulating the abuses of the commonwealth. 1653 (1653) Wing L2463; Thomason 669.f.17[45]; ESTC R211677 2,111 1

There is 1 snippet containing the selected quad. | View original text

a_o list_n of_o the_o name_n of_o all_o the_o member_n of_o this_o present_a parliament_n with_o the_o respective_a county_n and_o place_n for_o which_o they_o serve_v with_o the_o name_n of_o the_o member_n of_o the_o several_a committee_n and_o place_n where_o they_o sit_v for_o regulate_v the_o abuse_n of_o the_o commonwealth_n a_o list_n of_o the_o name_n of_o the_o parliament_n man_n berks._n samuel_n dunch_n vincent_n goddard_n thomas_n wood._n bedford_n nathanael_n taylor_n edward_n cater_n buckingham_n george_n fleetwood_n george_n baldwin_n cambridge_n john_n sadler_n thomas_n french_a robert_n castle_n samuel_n warner_n chester_n robert_n duckenfield_n henry_n birkinhead_n four_o northern_a county_n charles_n howard_n robert_n fenwick_n henry_n dawson_n henry_n ogle_n cornewal_n rob●rt_n bennet_n francis_n langdon_n anthony_n rous_n john_n bawden_n derby_n jervas_n bennet_n nathanael_n barton_n devon_n george_n monk_n one_o of_o the_o general_n at_o sea_n john_n carew_n thomas_n sanders_n christopher_n martin_n james_n erisey_n francis_n rous_n richard_n sweet_a dorset_n william_n sydenham_n john_n bingham_n essex_n joachim_n matthews_n henry_n barington_n john_n brewster_n christopher_n earl_n dudley_n templer_n gloucester_n john_n crofts_n william_n nest_n robert_n holmes_n southampton_n richard_n norton_n richard_n major_a john_n hildesley_n hortford_n henry_n laurence_n william_n reeve_n hereford_n wroth_a rogers_n john_n herring_n huntingdon_n edward_n montague_n stephen_n phesaunt_n kent_n lord_n viscount_n lisle_n thomas_n blount_n william_n kenrick_n william_n gullen_n andrew_n broughton_n lancaster_n william_n west_n john_n sawrey_n robert_n cunliff_n leicester_n henry_n danvers_n edward_n smith_n john_n prat._n lincoln_n sir_n will._n brownlow_n richard_n cust_n barnaby_n bowtel_n humphrey_n walcot_n william_n thompson_n middlesex_n sir_n william_n roberts_n augustine_n wingfield_n arthur_n squib_n monmouth_n philip_n jones_n northampton_n sir_n gilbert_n pickering_n thomas_n brook_n norfolk_n robert_n jermy_n tobias_n freere_n ralph_n wolmer_n henry_n king_n william_n burton_n nottingham_n john_n oddingsel_v edward_n clud_v oxon._n sir_n charles_n wolsley_n william_n draper_n dr._n jonathan_n goddard_n rutland_n edward_n horseman_n salop._n william_n botterel_n thomas_n baker_n stafford_n george_n bellit_fw-la john_n chetwood_n suffolk_n jacob_n caley_n francis_n brewster_n robert_n dunkon_v john_n clark_n edward_n plumstead_n somerset_n robert_n blake_n one_o of_o the_o general_n at_o sea_n john_n pine_n dennis_n hollister_n henry_n henly_n surrey_n samuel_n highland_n laurence_n march_n sussex_n anthony_n stapeley_n william_n spence_n nathanael_n studeley_n warwick_n john_n st._n nicholas_n richard_n lucy_n wilts_n sir_n anthony_n ashley-cooper_n nicholas_n green_n thomas_n eyre_n worcester_n richard_n salway_n john_n james._n york_n george_n lord_n eure_n walter_n strickland_n francis_n lassel_v john_n anlaby_n thomas_n dickenson_n thomas_n st._n nicholas_n roger_n coat_n edward_n gill._n london_n robert_n titchborn_n john_n ireton_n samuel_n moyer_n john_n langley_n john_n stone_n henry_n barton_n praise-god_n barbone_n wales_n bushy_z mansel_n james_n philip_n john_n williams_n hugh_n courtney_n richard_n price_n john_n brown_n scotland_n sir_n james_n hope_v alexander_n bredy_n john_n swinton_n william_n lockart_n alexander_n jefferies_n ireland_n sir_n robert_n king_n col._n john_n hewson_n col._n henry_n cromwell_n col._n john_n clark_n daniel_n hutchinson_n vincent_n gookyn_n call_v in_o by_o the_o parliament_n since_o they_o sit_v lord_n gen._n cromwell_n major_n gen._n lambert_n major_n gen._n harison_n maj._n gen._n desborough_n col._n matth._n tomlinson_n the_o council_n of_o state_n lord_n general_n cromwell_n major_n gen._n lamber_n major_a gen._n harrison_n maj._n gen._n desborough_n sir_n gilbert_n pickering_n col._n tomlinson_n col._n bennet_n col._n stapeley_n col._n sidnam_n col._n jones_n mr._n jo._n c●rew_n mr._n walt._n strickland_n mr._n moyer_n major_n salloway_n sir_n anth_n ashley_n cooper_n sir_n charles_n wolsley_n sir_n james_n hope_v lieu._n gen._n fleetwood_n mr_n broughton_n col._n hewson_n alderman_n tichborne_n col._n norton_n mr._n laurence_n mr._n courtney_n mr._n major_a mr._n howard_n col._n montague_n mr._n st._n nicholas_n mr._n williams_n mr._n holsten_n a_o committee_n for_o discovery_n of_o bribery_n fraud_n breach_n of_o public_a trust_n and_o public_a debt_n sir_n gilbert_n pickering_n mr._n strickland_n col._n bingham_n mr._n sadler_n col._n duckenfield_n col._n kentick_a col._n montague_n george_n lo._n eure_n mr._n wil._n reeve_n mr._n bowtell_n mr._n hildesley_n mr._n cassell_n mr._n lassells_n or_o any_o five_o of_o they_o to_o sit_v in_o the_o duchy_n court_n a_o committee_n for_o the_o affair_n of_o ireland_n lord_n gen._n cromwell_n maj._n gen._n lambert_n sir_n robert_n king_n mr._n spence_n col._n cromwell_n mr._n frere_n col._n hewson_n col._n hutchinson_n col._n clark_n mr._n mansel_n mr._n gookin_n mr._n clark_n col._n west_n col._n philip_n jones_n mr._n francis_n brewster_n the_o quorum_fw-la or_o any_o five_o to_o meet_v in_o the_o lord_n house_n a_o committee_n for_o the_o army_n col._n sidenham_n col._n norton_n col._n clark_n mr._n wil._n lockart_n mr._n wolmer_n col._n pine_n mr._n lucy_n col._n west_n mr._n cust_n mr._n horseman_n mr._n clud_v mr._n fleetwood_n mr._n nest_n col._n bennet_n mr._n anlaby_n a_o committee_n for_o the_o treasury_n mr._n squib_n col._n bennet_n mr._n draper_n mr._n kenrick_n col._n james_n col._n blount_n mr._n tayler_n mr._n wolmer_n sir_n james_n hope_v mr._n hutchinson_n mr._n jacob_n caley_n mr._n cunliffe_n mr._n birkinhead_n maj._n gen._n harrison_n or_o any_o five_o of_o they_o to_o sit_v in_o the_o court_n of_o ward_n a_o committee_n for_o advancement_n of_o learning_n mr._n strickland_n mr._n sadler_n mr._n laurence_n mr._n winfield_n dr._n goddard_n col._n barton_n mr._n spence_n sir_n anth._n ashley-cooper_n col._n sidenham_n alderm_n tichburn_n col._n montague_n mr._n lockart_n sir_n robert_n king_n col._n blount_n sir_n wil._n roberts_n mr._n john_n st._n nicholas_n col._n matthewes_n mr._n cust_n the_o quorum_fw-la to_o be_v five_o and_o to_o meet_v in_o the_o duchy_n chamber_n a_o committee_n for_o tithe_n major_a gen._n harrison_n mr._n sadler_n sir_n antho._n ashley_n cooper_n col._n barton_n praisegod_o barbone_n col._n blount_n mr._n highland_n alder._n titchburn_n maj._n general_n desborough_n col._n clark_n mr._n strickland_n col._n sidenham_n col_n danvers_n sir_n wil._n roberts_n mr._n jefferies_n mr._n spence_n mr._n squib_n mr._n wolmer_n mr._n west_n col._n kenrick_n mr._n freer_n capt._n stone_n mr._n taylor_n mr._n wingfield_n col._n rous_n mr._n moyer_n major_n horseman_n mr._n plumstead_n mr._n herring_n mr._n courtney_n mr._n gill_n mr_n swinton_n and_o the_o care_n hereof_o be_v commit_v to_o m._n sadler_n m._n taylor_n and_o col._n west_n to_o sit_v in_o the_o chequer_n chamber_n a_o committee_n for_o the_o poor_a and_o regulate_v commission_n of_o peace_n mr._n baldwyn_n mr._n ogle_n mr._n whitwood_n maj._n sanders_n mr._n wood_n mr._n draper_n mr._n langdon_n mr._n thomas_n st._n nicholas_n mr._n brook_n mr._n cust_n mr._n green_n mr._n bennet_n mr._n barton_n mr._n barrington_n mr._n tompson_n to_o sit_v in_o the_o queen_n court._n a_o committee_n for_o receive_v petition_n col._n rous_n mr._n dunch_n alderman_n ireton_n mr._n barbone_n dr._n goddard_n mr._n crofts_n mr._n henry_n barton_n mr._n freer_n mr._n earl_n mr._n jermy_n mr._n matthews_n mr._n hildefley_n mr._n erisley_n or_o any_o five_o of_o they_o to_o sit_v in_o the_o paint_a chamber_n a_o committee_n for_o prisoner_n mr._n anlaby_n mr._n march_n col._n james_n lord_n eure_n mr._n highland_n mr._n herring_n col._n bennet_n mr._n baker_n mr._n wingfield_n mr._n rogers_n mr._n cullen_n mr._n prat_n mr._n vin._n goddard_n and_o any_o five_o of_o they_o to_o sit_v in_o the_o chequer_n chamber_n a_o committee_n for_o the_o business_n of_o trade_n corporation_n and_o for_o receive_v proposition_n for_o advance_v of_o the_o commonwealth_n m._n sam._n warner_n m._n sweet_a m._n ald._n ireton_n mr._n hutchinson_n mr._n dickenson_n mr._n dawson_n mr._n stone_n mr._n wood_n mr._n jefferies_n mr._n french_a mr._n templer_n mr._n plumsteade_n mr._n dunkon_v mr._n clarke_n mr._n moyer_n col._n bennet_n mr._n holmes_n mr._n coates_n mr._n barton_n or_o any_o five_o of_o they_o to_o sit_v in_o whitchall_n in_o the_o old_a council_n chamber_n london_n print_v by_o r._n ibbitson_n 1653._o