Selected quad for the lemma: lord_n

Word A Word B Word C Word D Occurrence Frequency Band MI MI Band Prominent
lord_n earl_n robert_n viscount_n 16,276 5 11.7158 5 false
View all documents for the selected quad

Text snippets containing the quad

ID Title Author Corrected Date of Publication (TCP Date of Publication) STC Words Pages
A78333 A catalogue of the names of the new representatives. 1653 (1653) Wing C1401; Thomason 669.f.17[15]; ESTC R211529 590 1

There is 1 snippet containing the selected quad. | View original text

a_o catalogve_n of_o the_o name_n of_o the_o new_a representative_n bed_n nat._n taylor_n ed._n cater_n berk._n daniel_n pisick_n cambridge_n tho._n freal_n robert_n casell_n cheshire_n robert_n dunhenfeild_n hen._n berkenhead_n cornwall_n robert_n bennet_n wal._n leingley_n ant._n rowse_n joh._n banden_v derby_n jer._n bennet_n nat._n boughton_n devonshire_n jo._n caryl_n tho._n sanders_n christ_n martin_n jam._n horesey_n fran._n rowse_n ric._n swaele_n dorcetshire_n jo._n bingham_n col._n sydenham_n essex_n christ_n earl_n hen._n barington_n dudley_n temple_n joakin_o mathews_n gloucester_n jo._n crop_n will_n witted_a robert_n holmes_n hampshire_n arch._n major_n richard_n norton_n joh._n hinders_o hartford_n william_n blare_n hen._n laurence_n hereford_n wrath_n rogers_n huntington_n ed._n montague_n kent_n tho._n blunt_n william_n callen_n william_n hennerrick_n andrew_n broughton_n phil._n lord_n viscount_n lisle_n lancashire_n joh._n sawrey_n robert_n cawliffe_n leicester_n hen._n danvers_n ed._n smyth_n lincoln_n will_n palmey_n sir_n william_n bromler_n baymay_v bottle_n rich._n cust._n london_n sam._n moil_n alder_n jo._n ireton_n hen._n baxton_n praise_n god_n barbone_n jo._n langley_n joh._n stone_n middlesex_n sir_n william_n roberts_n august_n wickfeild_n arthur_n squibb_n monmouth_n phil._n jones_n norfolk_n robert_n jermy_n tob._n frery_n ralph_n wallmore_n hen._n king_n will_n burtton_n northampton_n sir_n gilbert_n pickering_n tho._n brookes_n jer._n piggot_n jo._n oddorsall_n oxford_n sir_n charles_n orsley_n william_n draper_n university_n dr._n goddard_n rutland_n ed._n horseman_n shropshire_n william_n bottwell_n thomas_n baker_n stafford_n george_n bellett_n jo_n goringe_n suffolk_n ja._n cawley_n fra._n bremster_n robert_n d●●lon_n joh._n clarke_n ed._n plumpsteed_n somerset_n gen._n robert_n blake_n i_o 〈…〉_z py●●…_n d_o 〈…〉_z hollster_n surrey_n sam._n neylen_n ean_v marsh_n sussex_n ant._n staple_n william_n spencer_n nat._n sendley_n warwick_n jo._n st._n nichols_n rich._n lyceye_n wilts._n nic._n greene_n tho._n air_n sir_n ant._n ashley_n capt._n worcestershire_n john_n sands_n major_a sallaray_n yorkshire_n the_o l●r●_n fairfax_n george_n lord_n carr._n walter_n strickland_n fran._n lasselly_n durant_n hotham_n jo._n allaby_n luke_n robinson_n or_o coll._n briglile_n ald._n dickenson_n northumberland_n c._n w._n da●sheire_n charles_n howard_n robert_n fenwick_n hen._n ogle_n hen._n dawson_n north-wales_n courtney_n five_o for_o ireland_n five_o for_o scotland_n